ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

12 แนวทางป้องกันโรคจากเชื้อราในพริกไทยช่วงฤดูฝน

1. แปลงปลูกควรมีการระบายน้ำดี ไม่ควรมีน้ำท่วมขัง หากมีน้ำท่วมขังควรรีบระบายออก

2. ปรับสภาพดินไม่ให้เป็นกรดจัดโดยใส่ปูนขาว หรือโดโลไมท์

3. ปรับปรุงดิน โดยใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เพื่อให้ดินสามารถดูดซับน้ำและธาตุอาหารได้ดี และรากพืชสามารถพัฒนาและนำอาหารพืชไปใช้ได้ง่าย

4. ควรเลือกส่วนขยายพันธุ์และวัสดุเพาะชำ จากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรค และไม่มีร่องรอยการติดเชื้อ

5. ตัดแต่งกิ่งหรือแขนงบริเวณโคนต้นออกให้โปร่ง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น เป็นการลดความชื้น เพื่อป้องกันการระบาดของโรค

6. เก็บใบกิ่งก้านที่ร่วงหล่นอยู่บริเวณโคนต้น ออกไปทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็นแปล่งสะสมของโรค

7. ตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบพืชเริ่มแสดงอาการของโรค ใช้สาร ดังนี้

   ▪ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร หรือ

   ▪ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร

พ่นให้ทั่วทั้งต้น และรดดินบริเวณหลุมปลูก และข้างเคียง ทุก 7 วัน ควรหยุดใช้สารก่อน การเก็บเกี่ยว อย่างน้อย 14 วัน

8.หากพบอาการของโรคใบไหม้ ให้ตัดใบที่แสดงอาการ นําไปทําลายนอกแปลงปลูก แล้วใช้สาร ตามข้อ 7.

9.ต้นที่เป็นโรครุนแรงมากหรือตาย ควรขุดออก นําไปทําลายนอกแปลงปลูก แล้วรดดินในหลุมปลูก และบริเวณข้างเคียงด้วยสารตามข้อ 7. ให้ทั่ว ตากดินไว้ระยะหนึ่งจึงปลูกทดแทน

10.ไม่นําเครื่องมือทางการเกษตรที่ใช้กับต้นเป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติและควรทําความสะอาดเครื่องมือก่อนนําไปใช้ใหม่ทุกครั้ง

11.ควรระมัดระวังการให้น้ํา ไม่ให้น้ําไหลผ่านจากต้นที่เป็นโรคไปต้นปกติ

12.ในแปลงที่มีการระบาดของโรคควรเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น ที่ไม่ใช่พืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค หมุนเวียน เพื่อตัดวงจรของโรค

—————————-

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มอารักพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068112708969