ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

แผ่นพับที่ 13/2565 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

เรียบเรียง : กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
ผลิตโดย : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
จัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ : พ.ศ. 2565

าวน์โหลดไฟล์ PDF. สำหรับพิมพ์