ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

แมลงบั่วในแปลงข้าว

ภาพจาก : สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร