ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

แหนแดงในประเทศไทย 2 สายพันธุ์

  • เกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษา หรือขอรับพันธุ์แหนแดงได้ที่ จุดบริการพืชพันธุ์ดี ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ทั้ง 10 แห่ง และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร หรือที่กรมวิชาการเกษตร