ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

ภาพจาก : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว