ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ด้วงแรด

ภาพจาก : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี, สำนักงานเกษตรอำเภอสวี จังหวัดชุมพร, กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา , สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ดักแด้ด้วงแรด

ลักษณะการทำลายของด้วงแรดในมะพร้าว

ภาพจาก : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา