ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้ลงทะเบียนอบรม 4 หลักสูตรเสริมสร้างทักษะความเป็นมืออาชีพในการทำงาน  ในเดือนมิถุนายน 2565  ดังนี้

A1   หลักสูตรเทคนิคการฟังในงานอาชีพ

       ลงทะเบียน >> https://bit.ly/37AY8La

B1   หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

       ลงทะเบียน >> https://bit.ly/3ODCJBp

B2  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการต้อนรับอย่างมืออาชีพ

       ลงทะเบียน >> https://bit.ly/3ODCJBp

C1  หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 10

       ลงทะเบียน >> https://bit.ly/36I2vU0