ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

40. Young Smart Farmer

ช่วงเวลาสำคัญของ Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ที่รักและอยากพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรมาถึงแล้ว เราจะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนทั้งด้านความรู้ เทคโนโลยีด้านการผลิต การหาช่องทางการตลาด เพื่อก้าวสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ แต่ท่านรู้หรือไม่…ก่อนจะได้เป็น Young Smart Farmer (YSF) จะต้องทำอย่างไร มีอะไรที่จะต้องรู้ก่อนสมัครบ้าง เรารวบรวมคำถามมาไว้ให้ที่นี่แล้ว

young smart farmer