ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สารเคมีกำจัดหนอนผีเสื้อที่มีประสิทธิภาพ

สารเคมีกำจัดแมลง โดยเฉพาะกลุ่มกำจัดหนอนผีเสื้อศัตรูพืช ปัจจุบันมีมากมายหลายกลุ่มให้เกษตรกรได้เลือกซื้อใช้กัน
ดังนั้นเกษตรกรควรศึกษาสารเคมีนั้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
และควรอ่านฉลากให้เข้าใจก่อนใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หยุดการระบาดของแมลง แถมยังสามารถช่วยลดต้นทุนได้ และที่สำคัญปลอดภัยต่อตัวท่านเอง และสังคมส่วนรวมด้วยนะครับ
1…เลือกร้านที่มีมาตรฐาน
2…เลือกสารที่มีคุณภาพ
3…เลือกสารตรงกับสัตรูพืช
4…คำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก https://www.facebook.com/profile.php?id=100007822839207