ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สารเคมีกำจัดแมลง “ยาน็อค”

จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก https://www.facebook.com/profile.php?id=100007822839207

ยาน็อค คือ สารกำจัดแมลงประเภทสัมผัส หรือถูกตัวตาย ต้องฉีดให้โดนตัวแมลง โดยสารนี้จะซึมผ่านทางผิวหนัง ลำตัว และท่อหายใจ ทำให้แมลงตาย เหมาะสำหรับใช้ฉีดพ่นช่วงฤดูฝน ตัวอย่างสารประเภทนี้ เช่น สารกำจัดแมลง กลุ่ม 3 ไซเปอร์เมทริน ไบเฟนทริน อีโทเฟนพรอก เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน สารกำจัดไร กลุ่ม 10 เฮกซี่ไทอะซอกซ์

สารกลุ่ม 12 โพรพาร์ไกต์

ข้อดีของสารประเภทนี้

(1) สารออกฤทธิ์เร็ว

(2) แมลงตายไวรวดเร็วที่สุด

(3) ระยะปลอดฝนสั้น 1 – 2 ชั่วโมง

(4) ใช้พ่นช่วงฤดูฝน

ข้อเสียของสารประเภทนี้

(1) ต้องพ่นสารให้โดนตัวแมลงเท่านั้น

(2) แมลงที่ไม่โดนสารจะไม่ตาย

(3) สารเสื่อมฤทธิ์เร็วหรือสลายตัวเร็ว

(4) แมลงดื้อยาเร็ว