ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

โรคยอดเน่า รากเน่า ในสับปะรด

เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา

การป้องกันกำจัด :
1) ใช้ส่วนขยายพันธุ์จากแหล่งที่ไม่พบการระบาดของโรค
2) แปลงปลูกควรมีการระบายน้ำที่ดี
3) ก่อนปลูกแช่จุก หรือ หน่อพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 20-40 กรัม หรือฟอสอีทิลอะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 50-100 กรัม หรือฟอสโฟนิก แอซิด 40% SL อัตรา 50-60 มิลลิลิตร โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร แช่นาน 15-20 นาที
4) ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบต้นเริ่มแสดงอาการของโรค พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชตามคำแนะนำข้อ 3 พ่นทุก 1 เดือน จำนวน 2 ครั้ง
5) ต้นที่เป็นโรครุนแรง ควรขุดออกนำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วย สารป้องกันกำจัดโรคพืชตามข้อ 3 ลงดินบริเวณหลุมที่ขุด และต้นที่อยู่ บริเวณโดยรอบ หรือโรยปูนขาว เพื่อป้องกันการระบาดของโรค
6) หลังเก็บเกี่ยวนำส่วนต่าง ๆ ของพืชที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลงปลูก
7) ทำความสะอาดเครื่องมือทางการเกษตรก่อนนำไปใช้ทุกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน