ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

8 กลุ่มกิจกรรมดีๆ ที่พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถขอรับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพเกษตร ในโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร