ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

9 ทางเลือกจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร

จัดทำโดย : สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100064382181725

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

ทางเลือกจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร

  1. ไถกลบ
  2. ผลิตปุ๋ยหมัก
  3. เลี้ยงสัตว์
  4. พลังงานทดแทน
  5. เพาะเห็ด
  6. ห่มดิน
  7. วัสดุเพาะปลูก
  8. แปรรูปเพิ่มมูลค่า
  9. ส่งจำหน่ายโรงไฟฟ้าชีวมวล