ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

DOAE Farmbook Application

“สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล” แอปพลิเคชันเพื่อเกษตรกรไทยที่เต็มไปหลักการและแนวคิดในการดูแล ส่งเสริม ช่วยเหลือ เกษตรกรไทย

  1.  ปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเกษตรด้วยตนเอง
  2.  ตรวจสอบกิจกรรมการเกษตรบนแผนที่ออนไลน์
  3.  ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
  4.  ติดตามมาตรการของรัฐ

“นวัตกรรมสำหรับเกษตรกรในยุค 4.0” ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรให้สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของตนเองได้ ณ ที่แปลงเพาะปลูก แทนการเดินทางไปแจ้งปรับปรุงทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและยืนยันว่ามีการเพาะปลูกจริงเพื่อให้ฐานข้อมูลในระบบเป็นไปตามข้อเท็จจริงต่อไป

ติดตั้งแอปพลิเคชันได้แล้ววันนี้ ที่ GOOGLE PLAY STORE