ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

Geoplots ระบบวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล

แผ่นพับที่ 10/2566 Geoplots ระบบวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล

เรียบเรียง : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. สำหรับพิมพ์