ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

Learning Room (ห้องเรียนออนไลน์)

มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบชุดการเรียนรู้ หรือบทเรียนสำเร็จรูป ซึ่งใน 1 ชุด อาจจะประกอบไปด้วยสื่อการเรียนรู้ชนิดต่างๆ ได้แก่ สื่อวีดีทัศน์ Power Point เอกสารสิ่งพิมพ์ แบบประเมินผล/ความพึงพอใจ และอื่นๆ ที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้ต่อ 1 เรื่อง/วิชา ผู้สนใจสามารถเลือกสื่อที่จะเรียนรู้ได้อย่างอิสระและไม่เป็นลำดับขั้นตอน เรียนรู้ได้ตลอดเวลาตามความต้องการ ตลอดจนไม่ยึดติดกับการวัดผลความรู้

 

สื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้

มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้เฉพาะหน่วยงาน/พื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จ สามารถนำมาเป็นกรณีตัวอย่างได้ ตลอดจนเป็นการขยายผลสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ให้เกิดผลการนำไปใช้ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น

 

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นองค์ความรู้ตามหลักวิชาการ และองค์ความรู้ที่ประสบผลสำเร็จของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยมุ่งเน้นประเด็นเนื้อหาเฉพาะหน่วยงาน/พื้นที่ มีความยาวไม่เกิน 5 หน้า