ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การเพาะกล้าผัก

การเพาะกล้าผัก วัสดุเพาะ อุปกรณ์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. เรียบเรียง : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย​ จังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์​เกษตรกรและประชาชนทั่วไป​ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่​ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่​ 4​ ประจำปี​ 2567​ ในวันพุธที่​ 24​ กรกฎาคม​ 2567​ เวลา​ 08.00 น.​ เป็นต้นไป (นำบัตรประชาชนติดมาด้วย)  เครื่องแต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 ณ วัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร

กาหยูเกาะพยาม

แผ่นพับที่ 10/2567 กาหยูเกาะพยาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร จังหวัดระนอง มะม่วงหิมพานต์ หรือ “กาหยู” มีแหล่งปลูกในจังหวัดระนอง ปลูกเยอะที่สุดที่ตำบลเกาะพยาม ด้วยสภาพพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย จึงเหมาะสำหรับปลูกกาหยู ทำให้เมล็ดมีลักษณะเนื้อแน่น รสชาติหวานมัน กรอบ อร่อย รวมถึงการแปรรูปกาหยูที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการคั่วแบบโบราณและคั่วเมล็ดด้วยข้าวสาร จึงมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ เรียบเรียง : กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

“3R Model : 3 เปลี่ยน” โมเดลที่จะชวนเกษตรกรไทย หยุดเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชนิดพืช และเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือก อ่านเรื่องราวแบบละเอียด รวมถึงวิธีการที่จะนำมาซึ่งการหยุดเผา การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้ ใน 4 เอกสารแนะนำดังนี้ 1. แนวทาง 3R Model :

ฮอร์โมนไข่

ฮอร์โมนไข่ ทำง่าย ต้นทุนต่ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ส่วนผสม วิธีทำ วิธีใช้ใช้อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้ 80 ไร่ จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

หนอนปลอกข้าว

หนอนปลอกข้าว ตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีขาวมีแถบสีน้ำตาลอ่อนถึงดำ 2-3 แถบตามขอบปีก ลักษณะและการระบาด การป้องกันและกำจัด 1. ระบายน้ำออกจากแปลงนา เพื่อทำลายตัวหนอน และระงับการแพร่ระบาดในนาข้าว เพราะหนอนจะระบาดโดยปลอกลอยไปตามน้ำ ถ้าเอาน้ำออก หนอนก็จะระบาดไม่ได้ 2. ใช้สารฆ่าแมลง เมื่อตรวจพบใบถูกทำลายมากกว่า 15% หรือพบใบห่อ 6-8 ใบ ต่อ

หนอนห่อใบข้าว

ระวัง! หนอนห่อใบข้าว ลักษณะการทำลาย เรียบเรียงโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เตือน! การแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 267 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

รับสมัครเยาวชนเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น
 โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 (JAEC)

ตั้งแต่ วันนี้ – 18 พ.ย. 65 (สนง.กษอ. ส่งเอกสารให้ สนง.กษจ. ภายในวันที่ 21 พ.ย.65)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.อายุระหว่าง 20-27ปี จบการศึกษาภาคบังคับ(ม.ต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
2.เป็นเยาวชนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3.สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบกำหนดตามระยะเวลาโครงการ
4.มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี และสามารถฝึกงานหนักได้
5.มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก และทำงานร่วมหรืออยู่รวมกันกับผู้อื่นได้
6.ไม่มีพันธะทางการทหารในระหว่างการฝึกอบรมและการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
7.ทำการเกษตรโดยปฏิบัติงานจริงด้วยตนเอง ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี จนถึงปัจจุบัน
8.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ มีทัศนคติที่ดีต่อโครงการ และมีความตั้งใจจริง กับการฝึกงาน พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกับการฝึกงานและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
9.ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคประจำตัวร้ายแรง ตาไม่บอดสี โดยมีใบรับรองแพทย์ เป็นหลักฐาน และต้องไม่มีรอยสักตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
10.ไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีหรือต้องโทษคดีอาญา
11.บิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้การสนับสนุน และยินยอมค้ำประกันการปฏิบัติตามระเบียบของโครงการ
12.มีผู้คำ้ประกันการเข้าร่วมโครงการวงเงิน 50,000 บาท
………………………………………………..
หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
2.หนังสือรับรองคุณสมบัติ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
6.หลักฐานทางการทหาร (สด.9, สด.43)
7.ใบรับรองแพทย์ รวมทั้งการตรวจตาบอดสี และรวยสัก
8.ภาพถ่ายกิจกรรมทางการเกษตรของผู้สมัคร
9.แนวคิดและแผนในการนำความรู้จากการฝึกงานไปใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร
……………………………………………….
****สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่ลิงก์***
https://drive.google.com/…/1KWNkIF…

สมัครได้ที่ : สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ตามทะเบียนบ้าน
 สอบถามเพิ่มเติม :
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
Phone: 08 1065 1353 (วลัยกร)

JAEC 2566