ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

รับสมัครเยาวชนเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น
 โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 (JAEC)

ตั้งแต่ วันนี้ – 18 พ.ย. 65 (สนง.กษอ. ส่งเอกสารให้ สนง.กษจ. ภายในวันที่ 21 พ.ย.65)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.อายุระหว่าง 20-27ปี จบการศึกษาภาคบังคับ(ม.ต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
2.เป็นเยาวชนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3.สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบกำหนดตามระยะเวลาโครงการ
4.มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี และสามารถฝึกงานหนักได้
5.มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก และทำงานร่วมหรืออยู่รวมกันกับผู้อื่นได้
6.ไม่มีพันธะทางการทหารในระหว่างการฝึกอบรมและการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
7.ทำการเกษตรโดยปฏิบัติงานจริงด้วยตนเอง ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี จนถึงปัจจุบัน
8.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ มีทัศนคติที่ดีต่อโครงการ และมีความตั้งใจจริง กับการฝึกงาน พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกับการฝึกงานและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
9.ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคประจำตัวร้ายแรง ตาไม่บอดสี โดยมีใบรับรองแพทย์ เป็นหลักฐาน และต้องไม่มีรอยสักตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
10.ไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีหรือต้องโทษคดีอาญา
11.บิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้การสนับสนุน และยินยอมค้ำประกันการปฏิบัติตามระเบียบของโครงการ
12.มีผู้คำ้ประกันการเข้าร่วมโครงการวงเงิน 50,000 บาท
………………………………………………..
หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
2.หนังสือรับรองคุณสมบัติ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
6.หลักฐานทางการทหาร (สด.9, สด.43)
7.ใบรับรองแพทย์ รวมทั้งการตรวจตาบอดสี และรวยสัก
8.ภาพถ่ายกิจกรรมทางการเกษตรของผู้สมัคร
9.แนวคิดและแผนในการนำความรู้จากการฝึกงานไปใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร
……………………………………………….
****สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่ลิงก์***
https://drive.google.com/…/1KWNkIF…

สมัครได้ที่ : สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ตามทะเบียนบ้าน
 สอบถามเพิ่มเติม :
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
Phone: 08 1065 1353 (วลัยกร)