ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การผลิตเมล็ดพันธุ์มันแกว

แผ่นพับที่ 4/2565 การผลิตเมล็ดพันธุ์มันแกว

เรียบเรียง : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร
ผลิตโดย : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
จัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ : พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.