ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

“PK CHOCOLATE” แหล่งเรียนรู้การปลูกโกโก้ครบวงจร ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/PKCHOCOLATEMAKER