ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

รายงานการศึกษาวิจัย

เรื่อง ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการวิจัยในงานประจำ

(Routine to Research; R2R)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.