รายงานการศึกษาวิจัย

เรื่อง ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการวิจัยในงานประจำ

(Routine to Research; R2R)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.