ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

Smart Farmer ต้นแบบ อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://library.doae.go.th/multimedia/022378-1.pdf

ที่มา : กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร