ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ประจำปี 2567

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครได้ที่ : สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัด