ที่มา : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง