ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เชิญร่วมงานรณรงค์จำกัดการขยายพันธุ์และลดประชากรของแมลงวันผลไม้ “ดักล่อ” “ห่อผล” “หล่นเก็บ” วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ลานวัดชมพูพน ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

หนอนกระทู้หอม กัดกินต้นมันสำปะหลัง คำแนะนำ :1.เมื่อพบตัวหนอนหรือกลุ่มไข่ในแปลง ให้เก็บและนำมาทำลาย พร้อมกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลง2.ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร เช่นㆍ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรㆍ เดลทาเมทริน 3% EC อัตรา 30

ข่าวประชาสัมพันธ์การขอรับบริการชีวภัณฑ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ให้บริการชีวภัณฑ์แก่เกษตรกรที่ทำการเกษตร ซึ่งมีความต้องการใช้ชีวภัณฑ์เป็นจำนวนมาก หรือเป็นตัวอย่างในการนำไปทดลองใช้ สามารถติดต่อขอรับหัวเชื้อเพื่อนำไปผลิตขยายเองได้ที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

คำแนะนำการป้องกันกำจัด หนอนกระทู้…ในมันสำปะหลัง หนอนกระทู้ เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจหลายชนิด พบหนอนเเข้าทำลายทั้งในพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และไม้ดอก เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้มีฝนตกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังหนอนกระทู้ทำลายพืชได้ ตั้งแต่วัยแรก โดยจะกัดกินใบพืช ก้านใบและต้นอ่อน เนื่องจากหนอนมีขนาดใหญ่และกัดกินใบอย่างรวดเร็ว จึงทำความเสียหายอย่างรุนแรง หากไม่ป้องกันกำจัดอาจไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ คำแนะนำการป้องกันกำจัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ (ตามที่ตั้งแปลง) เรียบเรียงโดย

เตือน “หนอนกระทู้” ระบาดในมันสำปะหลัง แนวทางการป้องกันกำจัด1. เมื่อพบตัวหนอนหรือกลุ่มไข่ในแปลงให้เก็บ และนำมาทำลายพร้อมกำจัดวัชพืชที่อยู่ในแปลง และบริเวณรอบแปลง2. ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช หากการระบาดของหนอนลดลงให้ควบคุมด้วยชีวภัณฑ์โดยฉีดพ่นเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bt) อัตรา 80 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร หลังจากฉีดพ่นสารเคมีแล้ว 15 วัน เรียบเรียงโดย

TikTok เกษตรมาแล้ว เชิญชวนเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้แผ่นเสียง จากคลิป “เชิญชวนเกษตรกรเเจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร”ในการโพสต์ TikTok ของตนเอง ใช้งานง่าย เพิ่มยอดการเข้าถึง อีกทั้งยังช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น รับชมคลิป คลิก >> https://www.tiktok.com/@kasetserve/video/7375018032810183943?_t=8n8KxPDBTUu&_r=1

แนะนำนิตยสารใหม่ เดือนมิถุนายน 2567 สามารถเข้ามารับบริการการอ่านได้ที่ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ชั้น 5 (ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร) หรือที่ : http://library.doae.go.th โทรศัพท์ 0-2579-2594โทรสาร 0-2579-5517

เกษตรนครนายก ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ กิจกรรมภายในงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 0 3731 1289 ต่อ 15สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 0 3739 1295

ประเด็น “Q&A ไขข้อสงสัย การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร” ร่วมตอบคำถาม โดย รู้คำตอบพร้อมกันได้วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. https://www.facebook.com/pr.doae/videos/447792071516842

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรักษาสิทธิ์ รับโอกาสและการช่วยเหลือจากภาครัฐ จัดทำโดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอเชิญร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 67 กิจกรรมภายในงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อำเภอหนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อำเภอหนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

เชิญร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2567 จังหวัดกาฬสินธุ์ พบสถานีเรียนรู้ 5 สถานี 1. สถานีเรียนรู้ การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน2. สถานีเรียนรู้ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า3. สถานีเรียนรู้ การจัดการวัสดุเหลือใช้4. สถานีเรียนรู้ การปลูกพืชตระกูลเถา5. สถานีเรียนรู้ การปลูกผักปลอดภัย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม (นางรัชณี เสนาพันธ์) เลขที่ 11 บ้านดงมูล ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

เชิญร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2567 พบสถานีเรียนรู้ 5 สถานีสถานีเรียนรู้ที่ 1 การปลูกและใช้สมุนไพรทางการแพทย์แผนไทยสถานีเรียนรู้ที่ 2 การแปรรูปสมุนไพรสถานีเรียนรู้ที่ 3 การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสถานีเรียนรู้ที่ 4 การตรวจวิเคราะห์ดินสถานีเรียนรู้ที่ 5 การอารักขาพืช วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรครบวงจรดอยจง (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ 5 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง(https://maps.app.goo.gl/7pj5WcKp4PrudLKV8?g_st=ic)——————————-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100082879928161

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกษตรจังหวัด ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพนม และใกล้เคียงร่วมงาน Field day อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงาน และส่งผลผลิตประกวดแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน มะพร้าวน้ำหวาน กล้วยหอมทอง) และส้มตำลีลา“วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่” Field day’67 Cowboy Phanom 22 ก.พ. 67 ณ บ้านถ้ำผึ้ง ม.5 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี***ปีนี้เกษตรเราจัดรวมหลายอำเภอ (พนม บ้านตาขุน คีรีรัฐ บ้านนาเดิม เคียนซา) • กิจกรรมภายในงาน– สถานีเรียนรู้ด้านการเกษตร– การออกบูธ นิทรรศการ จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กว่า 20 หน่วยงาน– การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร จากเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน– กิจกรรมการประกวด และแข่งขันชิงรางวัล พร้อมจับรางวัลท้ายงาน– และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมายมาย แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/Mi2xyxwp3FKUL9hd8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรอำเภอพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี