ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007822839207

แผ่นพับเรื่อง เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า

เรียบเรียง : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร