ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

แผ่นพับเรื่อง : แตนเบียนไข่ทริคโครแกรมม่า

เรียบเรียง : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร