ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

คำแนะนำการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล

แผ่นพับที่ 14/2565 คำแนะนำการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล

เรียบเรียง : กลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
ผลิตโดย : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
จัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ : พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.