ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เอกสารวิชาการ การปลูกและการขยายพันธุ์มะนาวของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เรียบเรียงโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เรื่องเล่าเช้าวันจันทร์ ชวนทำความรู้จักกับ “คลินิกพืช” หน่วยบริการที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาศัตรูพืช และป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้อย่างตรงจุด รวมถึงหมอพืชและหมอพืชชุมชน บุคคลที่จะช่วยวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช(เบื้องต้น) ให้แก่เกษตรกรได้ ชวนอ่านเรื่องราวจากทั้ง 4 เอกสารแนะนำ ดังนี้ Q&A คลินิกพืช วินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช แก้ปัญหาศัตรูพืชตรงจุดคลิกอ่าน : https://esc.doae.go.th/คลินิกพืช/ คลิกนิกพืชคลิกอ่าน : https://esc.doae.go.th/คลินิกพืช-2/ มารู้จัก

หลักการใช้ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพ การใช้ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพ ควรใช้ให้ตรงตามความต้องการของพืช และสมบัติของดิน โดยใส่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับธาตุอาหารต่าง ๆ ครบถ้วน ส่งผลให้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพดี คงความอุดมสมบูรณ์ของดินในระดับดีเอาไว้ระยะยาว และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ปุ๋ยให้ถูกชนิด การใช้ปุ๋ยให้ถูกอัตรา การใช้ปุ๋ยให้ถูกเวลา การใช้ปุ๋ยให้ถูกวิธี เรียบเรียงโดย : สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เชิญร่วมงานรณรงค์จำกัดการขยายพันธุ์และลดประชากรของแมลงวันผลไม้ “ดักล่อ” “ห่อผล” “หล่นเก็บ” วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ลานวัดชมพูพน ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

หนอนกระทู้หอม กัดกินต้นมันสำปะหลัง คำแนะนำ :1.เมื่อพบตัวหนอนหรือกลุ่มไข่ในแปลง ให้เก็บและนำมาทำลาย พร้อมกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลง2.ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร เช่นㆍ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรㆍ เดลทาเมทริน 3% EC อัตรา 30

ข่าวประชาสัมพันธ์การขอรับบริการชีวภัณฑ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ให้บริการชีวภัณฑ์แก่เกษตรกรที่ทำการเกษตร ซึ่งมีความต้องการใช้ชีวภัณฑ์เป็นจำนวนมาก หรือเป็นตัวอย่างในการนำไปทดลองใช้ สามารถติดต่อขอรับหัวเชื้อเพื่อนำไปผลิตขยายเองได้ที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

คำแนะนำการป้องกันกำจัด หนอนกระทู้…ในมันสำปะหลัง หนอนกระทู้ เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจหลายชนิด พบหนอนเเข้าทำลายทั้งในพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และไม้ดอก เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้มีฝนตกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังหนอนกระทู้ทำลายพืชได้ ตั้งแต่วัยแรก โดยจะกัดกินใบพืช ก้านใบและต้นอ่อน เนื่องจากหนอนมีขนาดใหญ่และกัดกินใบอย่างรวดเร็ว จึงทำความเสียหายอย่างรุนแรง หากไม่ป้องกันกำจัดอาจไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ คำแนะนำการป้องกันกำจัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ (ตามที่ตั้งแปลง) เรียบเรียงโดย

เตือน “หนอนกระทู้” ระบาดในมันสำปะหลัง แนวทางการป้องกันกำจัด1. เมื่อพบตัวหนอนหรือกลุ่มไข่ในแปลงให้เก็บ และนำมาทำลายพร้อมกำจัดวัชพืชที่อยู่ในแปลง และบริเวณรอบแปลง2. ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช หากการระบาดของหนอนลดลงให้ควบคุมด้วยชีวภัณฑ์โดยฉีดพ่นเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bt) อัตรา 80 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร หลังจากฉีดพ่นสารเคมีแล้ว 15 วัน เรียบเรียงโดย

TikTok เกษตรมาแล้ว เชิญชวนเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้แผ่นเสียง จากคลิป “เชิญชวนเกษตรกรเเจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร”ในการโพสต์ TikTok ของตนเอง ใช้งานง่าย เพิ่มยอดการเข้าถึง อีกทั้งยังช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น รับชมคลิป คลิก >> https://www.tiktok.com/@kasetserve/video/7375018032810183943?_t=8n8KxPDBTUu&_r=1

หลักเกณฑ์การให้บริการเอกสารเผยแพร่คำแนะนำและสื่อโสตทัศนวัสดุโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร​

“ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ให้บริการสื่อเอกสารเผยแพร่คำแนะนำและสื่อโสตทัศนวัสดุ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานภายนอก เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ“

ขั้นตอนการขอรับบริการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

บุคคลทั่วไป / เกษตรกร

ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบรายชื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตทัศนวัสดุ จากแฟ้มรายชื่อที่เคาท์เตอร์บริการ หรือที่เว็บไซต์ของศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร https://esc.doae.go.th/สื่อที่ให้บริการ/รายการสื่อที่ให้บริการ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกรายชื่อและจำนวนของเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตฯ ที่ต้องการ ลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนรับสื่อฯ

ขั้นตอนที่ 3

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดสื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสต ฯ ให้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ขอรับสื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตฯ ตรวจสอบและลงนามรับสื่อฯ

ขั้นตอนที่ 5

กรอกแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจ

หน่วยงานราชการ

ให้ทำหนังสือจากต้นสังกัดเพื่อขอรับบริการสื่อ

  • กรณีถือหนังสือจากต้นสังกัดมาด้วยตนเอง สามาถนำหนังสือมายื่นที่ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ตึกโรงพิมพ์ ชั้น 1 กรมส่งเสริมการเกษตร 
  • กรณีส่งหนังสือจากต้นสังกัดมาตามระบบ ติดตามหนังสือที่หมายเลข 02-5795517
  • สามารถส่ง FAX เอกสารที่ขอรับบริการมาล่วงหน้าได้ที่หมายเลข 02-5795517 หรือ INBOX แจ้งในเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/esc.agri.ext เพื่อให้จัดเอกสารล่วงหน้า
ขั้นตอนที่ 1

นำหนังสือมายื่นที่เคาเตอร์เพื่อขอรับบริการสื่อ จากนั้นตรวจสอบรายชื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตทัศนวัสดุ จากแฟ้มรายชื่อที่เคาท์เตอร์บริการ หรือที่เว็บไซต์ของศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร https://esc.doae.go.th/สื่อที่ให้บริการ/รายการสื่อที่ให้บริการ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกรายชื่อและจำนวนของเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตฯ ที่ต้องการ ลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนรับสื่อฯ

ขั้นตอนที่ 3

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดสื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสต ฯ ให้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ขอรับสื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตฯ ตรวจสอบและลงนามรับสื่อฯ

ขั้นตอนที่ 5

กรอกแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจ

หมายเหตุ :

  1. จำนวนของสื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตทัศนวัสดุ ที่จะจัดสรรให้นั้น พิจารณาจากวัตถุประสงค์ ของการนำไปใช้ในกิจกรรมใดจำนวนบุคคลเป้าหมายในกิจกรรมนั้น ๆ จำนวนสื่อที่มีอยู่คงเหลือ เป็นต้น
  2. หากไม่มีหนังสือราชการขอรับเอกสารคำแนะนำ/สื่อโสตทัศนวัสดุ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตรจะพิจารณา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02-5795517 หรือ INBOX เฟซบุ๊กศูนยวิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร