หลักเกณฑ์การให้บริการเอกสารเผยแพร่คำแนะนำและสื่อโสตทัศนวัสดุโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

“ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ให้บริการสื่อเอกสารเผยแพร่คำแนะนำและสื่อโสตทัศนวัสดุ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานภายนอก เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ“

ขั้นตอนการขอรับบริการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

บุคคลทั่วไป / เกษตรกร

1

ตรวจสอบรายชื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตทัศนวัสดุ จากแฟ้มรายชื่อที่เคาท์เตอร์บริการ หรือที่เว็บไซต์ของศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร https://esc.doae.go.th/สื่อที่ให้บริการ/รายการสื่อที่ให้บริการ

2

กรอกรายชื่อและจำนวนของเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตฯ ที่ต้องการ ลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนรับสื่อฯ

3

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดสื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสต ฯ ให้ตามความเหมาะสม

4

ผู้ขอรับสื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตฯ ตรวจสอบและลงนามรับสื่อฯ

5

กรอกแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจ

หน่วยงานราชการ

ให้ทำหนังสือจากต้นสังกัดเพื่อขอรับบริการสื่อ

  • กรณีถือหนังสือจากต้นสังกัดมาด้วยตนเอง สามาถนำหนังสือมายื่นที่ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ตึกโรงพิมพ์ ชั้น 1 กรมส่งเสริมการเกษตร 
  • กรณีส่งหนังสือจากต้นสังกัดมาตามระบบ ติดตามหนังสือที่หมายเลข 02-5795517
  • สามารถส่ง FAX เอกสารที่ขอรับบริการมาล่วงหน้าได้ที่หมายเลข 02-5795517 หรือ INBOX แจ้งในเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/esc.agri.ext เพื่อให้จัดเอกสารล่วงหน้า

1

นำหนังสือมายื่นที่เคาเตอร์เพื่อขอรับบริการสื่อ จากนั้นตรวจสอบรายชื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตทัศนวัสดุ จากแฟ้มรายชื่อที่เคาท์เตอร์บริการ หรือที่เว็บไซต์ของศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร https://esc.doae.go.th/สื่อที่ให้บริการ/รายการสื่อที่ให้บริการ

2

กรอกรายชื่อและจำนวนของเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตฯ ที่ต้องการ ลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนรับสื่อฯ

3

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดสื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตฯ ให้ตามความเหมาะสม

4

ผู้ขอรับสื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตฯ ตรวจสอบและลงนามรับสื่อฯ

5

กรอกแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจ

หมายเหตุ :

  1. จำนวนของสื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตทัศนวัสดุ ที่จะจัดสรรให้นั้น พิจารณาจากวัตถุประสงค์ ของการนำไปใช้ในกิจกรรมใดจำนวนบุคคลเป้าหมายในกิจกรรมนั้น ๆ จำนวนสื่อที่มีอยู่คงเหลือ เป็นต้น
  2. หากไม่มีหนังสือราชการขอรับเอกสารคำแนะนำ/สื่อโสตทัศนวัสดุ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตรจะพิจารณา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02-5795517 หรือ INBOX เฟซบุ๊กศูนยวิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร