ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

รู้จักศัตรูธรรมชาติ “แมลงช้างปีกใส”

แมลงช้างปีกใสเป็นตัวห้ำที่สำคัญอีกชนิด ที่ช่วยกินแมลงศัตรูพืชขนาดเล็ก เช่นเพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ ไรแดง หนอนตัวเล็ก ไข่ผีเสื้อ โดยเป็นตัวห้ำในระยะตัวอ่อน

จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี https://www.facebook.com/profile.php?id=100066508688430