ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ใบร่วงชนิดใหม่กับโรคทางใบชนิดอื่นของยางพารา

แผ่นพับที่ 14/2564 ใบร่วงชนิดใหม่กับโรคทางใบชนิดอื่นของยางพารา

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.