ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

โรคข้าวสำคัญ ที่พบตามระยะการเจริญเติบโตโรคข้าวสำคัญ เชื้อรา▪️ โรคกล้าเน่า▪️ โรคไหม้▪️ โรคใบจุดสีน้ำตาล▪️ โรคใบขีดสีน้ำตาล▪️ โรคกาบใบแห้ง▪️ โรคกาบใบเน่า▪️ โรคเมล็ดด่าง เชื้อแบคทีเรีย▪️ โรคขอบใบแห้ง▪️ โรคใบขีดโปร่งแสง เชื้อไวรัส▪️ โรคใบสีส้ม▪️ โรคใบหงิก▪️ โรคเขียวเตี้ย▪️ โรคหูด เชื้อไฟโตพลาสมา▪️ โรคใบสีแสด▪️ โรคเหลืองเตี้ย ไส้เดือนฝอย▪️

มาทำความรู้จัก…หมอพืชชุมชน หมอพืชชุมชน คือ เกษตรกรผู้ผ่านหลักสูตรหมอพืชชุมชนอบรมด้านการวินิจฉัยและจัดการศัตรูพืชเบื้องต้น โดยเฉพาะในพืชเศรษฐกิจของพื้นที่ คุณลักษณะ1. วินิจฉัยอาการผิดปกติและจัดการศัตรูพืชเบื้องต้นได้2. เก็บข้อมูลภาพถ่ายและตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยได้ 3. มีจิตสาธารณะ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

มารู้จัก “หมอพืช”

หมอพืช คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ผู้มีความรู้และความสามารถในการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชเบื้องต้น และให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ให้กับเกษตรกร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

คลินิกพืช

“คลินิกพืช” ให้บริการตรวจวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาอาการผิดปกติของพืชได้อย่างตรงจุด คลินิกพืช (Plant Clinic) คือ การให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืช ที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยยึดหลักการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานที่ถูกต้องและเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ หากเกษตรกรพบปัญหาอาการผิดปกติของพืช สามารถขอรับคำปรึกษาหรือคำแนะนำได้จากคลินิกพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

เปิดรับสมัครด่วน จำนวนจำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 3959 7229ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ

อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจังหวัดตราดโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ” ดร. พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล” ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 3959 7229

อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจอบรมโครงการพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจรลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ท่านใดสนใจอบรม นำสำเนาบัตรประชาชนมาวันอบรมด้วยนะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0 3959 7229

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ชิ้น ขอแสดงความยินดีกับ นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ และนายสุริยะ คำปวง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

การอบรมอาชีพด้านแมลงเศรษฐกิจตามอัธยาศัย หลักสูตร “จิ้งหรีด กับแกล้มก็ดี มีรายได้เสริม สำหรับมือใหม่” ในรูปแบบ online ในวันพุธ ที่ 12 มิ.ย. 67 เวลา 09.00-12.00 น. ลิงค์เข้าร่วมประชุม (Invite Link) : https://zoom.us/j/98839744396… หมายเลขห้องประชุม

แนะนำหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2567 สามารถเข้ามารับบริการการอ่านได้ที่ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ชั้น 5 (ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร) หรือที่ : http://library.doae.go.th โทรศัพท์ 0-2579-2594โทรสาร 0-2579-5517

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตรมีความเป็นเลิศทางด้านการเป็นคลังความรู้และการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรและอื่นๆ ที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค้นหาข้อมูล

กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา ที่ช่องค้นหาข้อมูล

เลื่อนไปทางซ้าย – ขวา เพื่ออ่านเรื่องถัดไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเกษตร

คลังหนังสือออนไลน์

รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้และข้อมูลด้านการเกษตร ให้บริการในรูปแบบหนังสือ e-Book และไฟล์ PDF.

คลังหนังสือออนไลน์

ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

ห้องสมุด (e-Library) สามารถสืบค้น/ยืม หนังสือ นิตยสาร และวารสารของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภายนอกได้

เข้าสู่ระบบห้องสมุด

เรื่องนี้มีคำตอบ

รวมประเด็นคำถามสำคัญ งานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เกษตรกรควรรู้

เรื่องนี้มีคำตอบ

"เกษตรมาแล้ว"

คลิปวิดีโอสั้น เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านช่องทาง Tiktok "เกษตรมาแล้ว"

เข้าชม เกษตรมาแล้ว

ผลกระทบจากภัยแล้งในทุเรียน สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน มีฝนตกบางพื้นที่ เตือนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในทุกระยะการเจริญเติบโต เตรียมรับมือผลกระทบจากภัยแล้ง เรียบเรียงโดย : กลุ่มอารักขาพืช

ไรแดงมันสำปะหลัง ลักษณะการทำลายไรแดง เป็นศัตรูที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของมันสำปะหลัง ที่มักพบการระบาดในฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง โดยไรแดงจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ทำให้สูญเสียคลอโรฟิลล์ หากระบาดรุนแรงจะเคลื่อนย้ายไปบนยอดอ่อน สร้างเส้นใยปกคลุมใบและลำต้น

แมลงหวี่ขาวยาสูบ ลักษณะการทำลายแมลงหวี่ขาวสามารถเข้าทำลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช โดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะอาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ และยอดอ่อนของพืช การทำลายของตัวอ่อน ทำให้เกิดเป็นจุดสีเหลืองบนใบพืช ใบหงิกงอขอบใบม้วนลงด้านล่าง ต้นแคระแกร็น

เพลี้ยไฟ ในพืชตระกูลส้ม (มะนาว มะกรูด ส้มโอ และส้มเขียวหวาน) สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน แห้งแล้ง

หนอนกอข้าว ต้นข้าวที่ถูกหนอนกอเข้าทำลาย จะพบตัวหนอนอยู่ภายในและดึงต้นข้าวหลุดออกมาได้ง่าย เพราะหนอนกัดกินส่วนของลำต้นอยู่ภายใน ทำให้เกิดอาการใบเหี่ยวในระยะแรก ใบและยอดที่ถูกทำลายจะเหลืองในระยะต่อมา ซึ่งการทำลายในระยะข้าวแตกกอ เรียกอาการนี้ว่า