ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

Young Smart Farmer อนาคตและทิศทางภาคเกษตรไทย

เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีขีดความสามารถด้านการเกษตร สามารถทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม

โดยจะต้องมีศักยภาพสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร จนเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ

การเข้าร่วมโครงการ Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
(1) มีอายุระหว่าง 17-45 ปี และเริ่มต้นทำการเกษตร
(2) มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการเกษตร ต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตตนเอง
(3) สมัครใจเข้าร่วมโครงการและต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ

* เกษตรกรรุ่นใหม่ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วย

>> 1. ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ของท่าน เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร และขอเข้าร่วมโครงการ Young Smart Farmer
>> 2. จากนั้นจะมีการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นให้เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการเรียนรู้

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่่ของท่านนะคะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://esc.doae.go.th/wp-content/uploads/2018/10/young-smart-farmer.pdf

ที่มา : กลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร