ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสาน

แผ่นพับที่ 12/2564 การควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสาน

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.