ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

แผ่นพับที่ 4/2559 การควบคุมแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสาน

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร