ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การจัดการศัตรูมะพร้าวที่สำคัญ ไรสี่ขามะพร้าว และหนอนกินจั่นมะพร้าว

แผ่นพับที่ 15/2564 การจัดการศัตรูมะพร้าวที่สำคัญ ไรสี่ขามะพร้าว และหนอนกินจั่นมะพร้าว

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.