ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การจัดการศัตรูสำคัญในส้มเพื่อให้ผลผลิตปลอดภัย

แผ่นพับที่ 7/2566 การจัดการศัตรูสำคัญในส้มเพื่อให้ผลผลิตปลอดภัย

เรียบเรียง : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. สำหรับพิมพ์