ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

 

เอกสารเรื่อง การจัดการโรคและแมลงศัตรูทุเรียน

เรียบเรียง : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
กรมส่งเสริมการเกษตร

Facebook : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา