ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

แผ่นพับที่ 2/2559 การจัดการโรคใบขาวอ้อยโดยชุมชนมีส่วนร่วม

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร