ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

แผ่นพับที่ 5/2561 เรื่อง การจัดทำแผนประกอบการวิสาหกิจชุมชน

เรียบเรียง : กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร