การจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

แผ่นพับที่ 3/2560 การจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร