ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การปรับตัวของเกษตรกรในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง

แผ่นพับที่ 10/2563 เรื่อง การปรับตัวของเกษตรกรในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง

เรียบเรียง : สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

ผลิตโดย : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.