ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เอกสารคำแนะนำที่ 6/2560 เรื่อง การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร