ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เอกสารคำแนะนำที่ 4/2560 เรื่อง การปลูกพืชหลังนา

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมระบบการผลิตข้าว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร