ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เอกสารคำแนะนำที่ 2/2557 การปลูกมะพร้าวและควบคุมศัตรูมะพร้าว

เรียบเรียง : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร