ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ด้วยการป้องกันกำจัดแบบผสมผสาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่
https://www.facebook.com/aopdh10/