ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การเก็บเมล็ดพันธุ์พริกไว้ปลูกและขยายพันธุ์เอง

จัดทำโดย : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา https://www.facebook.com/aopdt04

https://www.facebook.com/watch/?v=1619043828533842