การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสาน

แผ่นพับที่ 4/2563 เรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสาน

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

ผลิตโดย : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.