ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย

เอกสารคำแนะนำที่ 4/2565
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย

เรียบเรียง : กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

บรรณาธิการ : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ออกแบบ : กลุ่มโรงพิมพ์ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.