ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

จักจั่นในอ้อยและการป้องกัน

แผ่นพับที่ 8/2563 เรื่อง จักจั่นในอ้อยและการป้องกัน

เรียบเรียง : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

ผลิตโดย : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.