ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.


 

แผ่นพับที่ 8/2562 เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร